مبتلایان به سویه اومیکرون از چه زمانی ناقل ویروس کرونا هستند؟

در پایان ماه دسامبر مسؤولان سلامت عمومی چین به سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند که ویروس جدید و ناشناختهای باعث نوعی بیماری با علائمی شبیه به ذاتالریه در شهر ووهان شده است. ویروس کرونا از کجا پیدا شد؟ بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی اقتصاد مردمی در دوران کرونا و پس از کرونا و ارایه راهکارها بپردازد.

شیوع کرونا ویروس جدید کووید- 19 از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. نتایج بررسیهای و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 5 / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. آیا اومیکرون دلتا را برای همیشه از بین خواهد برد؟

تاکنون ۴ جنس از ویروسهای کرونا شناسایی شدهاند (آلفا، بتا، گاما و دلتا). تا کنون از ابتدای سال ۲۰۰۰ سه نوع دیگر از ویروس کرونا به انسانها سرایت کرده و باعث شیوع سارس (SARS) در سال ۲۰۰۲ و مرس (MERS) در سال ۲۰۱۲ شده است. موارد گزارش شده در کشورهای دیگر مثل آمریکا، آلمان، ژاپن و ویتنام هم از طریق افراد دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدهاند و نه با سفر مستقیم به چین. ویروس کرونا بین تمام حیوانات رایج است و گاهی میتواند با تغییر شکل انسانها را هم آلوده کند.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده حداقل برای چهار مرحله یک زنجیرهی پایدار از انتقال بیماری بین افراد وجود داشته است؛ یک نفر (احتمالا از طریق حیوان) بیمار میشده، ویروس را به شخص دیگری انتقال میداده و او هم آن را به شخص دیگری انتقال میداده است. کووید-19 عموماً از طریق قطرکهای پخش شده هنگام سرفه یا عطسه یا حرف زدن فرد بیمار منتقل میشود. در این خصوص حرف های زیادی گفته می شود اما هیچ یک پشتوانه علمی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید