ویروس کرونا – خبرگزاری مهر

مثلاً نمیتوانید به محل کارف مدرسه، مهد کودک، تفریحات و سرگرمی، فروشگاه، داروخانه، کلیسا یا مسجد بروید، چون که در این اماکن پرهیز از تماس نزدیک دشوار است. اگر در منطقهای زندگی میکنید که احتمال ابتلا به ویروس بالاست بهتر است هم از ماسک استفاده کنید و هم از عینکهای مخصوص آزمایشگاه که ورود ویروس به سطح چشمان شما را هم محدود میکنند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه مشکلات اقتصادی مراجعه کنید. چون مسئولین بهداشت و سلامت کشور و محل زندگی شما، تازهترین اطلاعات مربوط به وضعیت بیماری در منطقه شما را در دست دارند. در صفحات اینترنتی سازمان بهداشت و رفاه (THL) اطلاعات دقیقتری در مورد واکسن کرونا وجود دارد.

تمام واکسن های کرونا که در فنلاند از آنها استفاده می شوند، از اداره کل داروی اروپا (EMA) اجازه فروش دریافت کرده اند. در برخی مناطق در فنلاند از پاسپورت کرونا، یعنی گواهی کرونای اتحادیه اروپا استفاده می شود. گواهی کرونای اتحادیه اروپا از سه گواهی جداگانه تشکیل شده است: گواهی واکسن کرونا، گواهی نتیجه آزمایش کرونا و گواهی ابتلا به بیماری ویروس کرونا.

EMA به واکسن هایی اجازه فروش می دهد که بر اساس پژوهش ها، کارآیی و ایمنی آنها ثابت شده است. میتوانید برای رفتن به فروشگاه و داروخانه مثلاً از دوستان یا اقوام خود کمک بگیرید. در صورتی که به دیگران نزدیک نشوید، میتوانید بیرون بروید. مطالعات پیشین انجام شده نشان میدهد که سویه امیکرون ویروس کرونا قادر است آنتیبادی تولید شده در بدن افراد پس از دریافت واکسنهای کرونا را خنثی کند. به مدت پنج روز، و یا به مدت دو روز پس از از بین رفتن علائم، از تماس پرهیز کنید.

با این که علائم نداشته باشید هم باید قرنطینه را رعایت کنید. برای مشخص کردن این که بیماری تا چه حد «خطرناک» است، نیاز به اطلاعاتی هم دربارهی وخامت و شدت بیماری و هم دربارهی سرعت و سهولت گسترش آن داریم. انتشار از طریق تماس با سطوح یا اشیای آلوده: لمس کردن سطوح یا اشیای آلودهشده که قبلاً قطرکهای تنفسی بیماران روی آنها ریخته است و بعد زدن دست آلوده به بینی، دهان یا احتمالاً چشمها میتواند باعث انتقال ویروس شود. مثلا، سارسکووی (SARS-CoV) از طریق گربه زباد و مِرسکووی (MERS-CoV) از طریق شتر عربی به انسان منتقل شدند. زمان انتشار ویروس SARS-CoV-2 با عفونت های کرونا ویروسی انسانی سارس و مرس نیز متفاوت است و علیرغم آنکه انتشار ویروس های SARS-COV و MERS-COV همزمان با بروز علائم تنفسی (سرفه، عطسه، تب و …) آغاز میشود، زمان انتقال ویروس SARS-CoV-2، قبل از بروز علائم و در دوره کمون بیماری نیز امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید