ویروس کرونا چیست؟

مطالعات پیشین انجام شده نشان میدهد که سویه امیکرون ویروس کرونا قادر است آنتیبادی تولید شده در بدن افراد پس از دریافت واکسنهای کرونا را خنثی کند. اگر پزشک فکر می کند شما می توانید در خانه تحت معالجه باشید ، ممکن است دستورالعمل خاصی به شما بدهد ، از جمله اینکه در زمان بیماری مدتی در خانه بمانید خود را تا حد امکان ازافراد خانواده جدا کنید. مدت زمان بقای ویروس در شرایط متفاوت، متغیر خواهدبود (مثلاً جنس سطح مورد نظر، دما و رطوبت محیط).

پژوهشی تازه به ماندگاری سهساعتهی ویروس عامل کووید ۱۹ در هوا اشاره کرده، اما این یافته در محیط آزمایشگاهی بهدست آمده است و انتقال ویروس کرونا جدید از طریق ذرات معلق در هوا را در محیط واقعی تایید نمیکند. برای مراقبت از خود، حتما دستهایتان را بطور مرتب و با دقت بشویید. سازمان جهانی بهداشت بیوقفه، جدیدترین تحقیقات این موضوع و دیگر موضوعات مرتبط با کووید-19 را رصد میکند و بهمحض انتشار یافتههای جدید، حتما اطلاعات را بروزرسانی خواهد کرد.

هنوز بهطور قطعی مشخص نیست که ویروس عامل بیماری کووید-19 تا چه مدت روی سطوح زنده میماند، اما عملکرد این ویروس شباهت بسیاری به انواع دیگر ویروسهای کرونا دارد. بیشترین میزان فراگیری ویروس در چین مشاهده شده اما موارد بسیار زیادی هم در کشورهای دیگر از جمله ایران دیده شده است. سازمانها و شرکتهای مختلف هماکنون درحال کار روی واکسن کرونا هستند؛ اما تا ساخت و عرضهی آن به بازار هنوز راه درازی درپیش است.

تنها راه مقابله با بيماري پيشگيري از ابتلا و رعايت اصول بهداشت فردي و محيطي است. اقدامات زیر هیچ تأثیری در جلوگیری از ابتلا به کوید-19 ندارند و حتی ممکن است مضر هم باشند. این نوع ویروس کرونا در ایران هم در حال پراکنده شدن است. بدین ترتیب، مرکز درمانی میتواند اقدامات ضروری را انجام دهد تا در صورت ابتلای شما به این بیماری، آن را به شخص دیگری منتقل نکنید. اگر علائمی دارید که نگرانی ابتلا به کووید-19 را در شما ایجاد کرده است، در خانه بمانید، مگر برای انجام تست کرونا.

دیدگاهتان را بنویسید